En uppskattning från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att ungefär 325 000 bostäder i Sverige har en radonhalt över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det är inte möjligt att säkert fastställa hur hög radonhalten är i en bostad utan att genomföra en radonmätning.

Radon är en naturlig förekomst som finns i mark, luft och vatten runt omkring oss. Radon kan komma in i våra bostäder från flera olika källor, till exempel från marken där markluft som innehåller radon sugs in genom otätheter i husets grundkonstruktion. Byggmaterial som innehåller radium, såsom blåbetong, kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och är den största källan till radon bland byggmaterialen. Hushållsvattnet från bergborrade brunnar kan också ha höga radonhalter, men höga radonhalter i kommunalt dricksvatten är ovanliga.

Att utsättas för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer. Det är endast genom att mäta som man kan upptäcka om det finns förhöjda radonhalter i en byggnad. En långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Det är därför viktigt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder.

Endast en radonmätning kan garantera en radonfri inomhusmiljö. En långtidsmätning ger ett tillförlitligt årsmedelvärde, medan en korttidsmätning ger en tydlig signal på om det finns radon. Radonmätning i villor och radhus ska göras mellan oktober och april under minst 60 dagar för säkert resultat. 

Att mäta radon är en enkel process. Du kan beställa hem radondosor och placera dem enligt de instruktioner som följer med. När mätperioden är avslutad, skickar du tillbaka dosorna för analys och får besked om det finns förhöjda radonnivåer eller inte inom ungefär en vecka.

Det är viktigt att genomföra en radonmätning i följande situationer:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad
  • Vid renovering eller tillbyggnad
  • Vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem
  • Vid byggande av ett nytt hus
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen
  • Om du misstänker att det finns radon.